Formularz zgłoszeniowy

Współpraca z PZKosz / kadra narodowa - kategoria oraz w jakich latach; Szkoła Trenerów / Akademia Trenerska - w jakich latach/

Faktura

Zgody

Klauzula informacyjna

Polski Związek Koszykówki z siedzibą Warszawie, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, informuje, że:

 1. Podanie danych osobowych objętych Wnioskiem o udział w Konferencji Trenerów jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku zgłoszenia swojego udziału.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych podanych we wniosku. W tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane chyba, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania;
  • będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Administratora.
 3. Przysługuje Pani/Panu:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopi;
  • prawo do sprostowania swoich danych;
  • prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej cofnięciem;
   Oświadczenie w tym zakresie powinno być przekazane Administratorowi tj. Polskiemu Związkowi Koszykówki pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pzkosz.pl
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
  • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej,
  • podmiotom współpracującym z PZKosz w zakresie organizacji szkoleń (zakwaterowania, wyżywienia)
 5. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe wskazane w zgłoszeniu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konferencji.